W niniejszej Nocie prawnej Użytkownik może znaleźć wszelkie informacje dotyczące warunków prawnych określających relacje pomiędzy użytkownikami a podmiotem odpowiedzialnym za stronę internetową dostępną pod adresem URL http://www.viviendasamanay.com (zwaną dalej stroną internetową), którą Explotaciones Amanay, SL udostępnia użytkownikom Internetu.

Korzystanie ze strony internetowej oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej. W związku z tym użytkownik strony internetowej powinien uważnie przeczytać niniejszą Informację Prawną za każdym razem, kiedy zamierza korzystać ze strony internetowej, ponieważ tekst może zostać zmodyfikowany według uznania właściciela strony internetowej lub z powodu zmiany przepisów prawnych, orzecznictwa lub praktyki biznesowej.

 

1.- DANE WŁAŚCICIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA STRONĘ INTERNETOWĄ.

Nazwa właściciela: Explotaciones Amanay, S.L.

Siedziba: Avda, de la Constitución, 36

C.I.F.: B-35354471

Numer telefonu kontaktowego: 620820504

E-mail: reservas@viviendasamanay.com  

Explotaciones Amanay, S.L. jest odpowiedzialna za tę Witrynę i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich krajowych i europejskich wymogów dotyczących wykorzystania danych osobowych użytkowników.

Niniejsza Witryna gwarantuje ochronę i poufność przekazanych nam danych osobowych zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., w Ustawie organicznej 3/2018, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, a także w Ustawie o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego 34/2002 z dnia 11 lipca (LSSI-CE).

2.- CEL.

Witryna zapewnia użytkownikom dostęp do informacji i usług świadczonych przez Explotaciones Amanay, S.L. osobom lub organizacjom, które są nimi zainteresowane.

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej nadaje status użytkownika Witryny (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszej Informacji prawnej, jak również jej zmian. Świadczenie usług Serwisu jest ograniczone do czasu, w którym Użytkownik jest podłączony do Serwisu lub do którejkolwiek z usług świadczonych za jego pośrednictwem. Dlatego też Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Informację prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z Serwisu, ponieważ Serwis i warunki korzystania z niego zawarte w niniejszej Informacji prawnej mogą ulegać zmianom.

3.- DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYNY.

3.1.- Bezpłatny dostęp i korzystanie z Witryny. Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny dla jej użytkowników, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zapewnianej przez dostawcę dostępu zakontraktowanego przez użytkowników.

3.2.- Rejestracja użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej nie wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji użytkowników strony internetowej.

3.3.- Użytkownicy gwarantują i są odpowiedzialni, w każdym przypadku, za dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych i zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych informacji w formularzu kontaktowym lub formularzu subskrypcji.

W żadnym wypadku dane dotyczące sytuacji zawodowej, ekonomicznej lub prywatności innych członków rodziny nie będą zbierane od osób niepełnoletnich bez ich zgody. Osoby, które nie ukończyły trzynastego roku życia i weszły na tę stronę bez powiadomienia rodziców, nie powinny rejestrować się jako użytkownicy.

Ta strona szanuje i dba o dane osobowe użytkowników. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.

 

4.- ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ.

Językiem używanym przez właściciela na stronie internetowej będzie język hiszpański. Explotaciones Amanay, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie języka strony przez użytkownika, ani za konsekwencje tego niezrozumienia.

Explotaciones Amanay, S.L. może modyfikować zawartość bez uprzedzenia, a także usuwać i zmieniać ją w obrębie strony internetowej, tak jak sposób dostępu do niej, bez uzasadnienia i bez ograniczeń, nie ponosząc odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą one wywołać u użytkowników.

Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej do promowania, rekrutacji lub rozpowszechniania reklam lub informacji własnych lub osób trzecich bez upoważnienia Explotaciones Amanay, S.L., lub wysyłania reklam lub informacji przy użyciu usług lub informacji udostępnionych użytkownikom, niezależnie od tego, czy korzystanie z nich jest bezpłatne czy nie.

Linki lub hiperłącza, które osoby trzecie umieszczają na swoich stronach internetowych, kierujące do niniejszej strony, będą służyły do otwarcia całej strony internetowej, nie mogą podawać, bezpośrednio lub pośrednio, informacji fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd, ani angażować się w nieuczciwe lub bezprawne działania przeciwko Explotaciones Amanay, S.L.

5.- ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.

Dane osobowe przekazane przez użytkownika mogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których właścicielem jest wyłącznie Explotaciones Amanay, S.L., przy zastosowaniu wszelkich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności, integralności i jakości informacji w nich zawartych, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

6.- OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Zarówno dostęp do strony internetowej, jak i niezgodne z prawem wykorzystanie informacji na niej zawartych są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Explotaciones Amanay, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub wykorzystania. Explotaciones Amanay, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić lub szkody, które mogą być spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzęt i oprogramowanie), lub plikach czy dokumentach przechowywanych w nim, w wyniku:

– obecności wirusa w komputerze użytkownika wykorzystywanym do łączenia się z usługami i treściami internetowymi.

– nieprawidłowego działania przeglądarki.

– Oraz/lub korzystania z jej nieaktualnych wersji.

Explotaciones Amanay, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność i szybkość działania hiperłączy, które zostały umieszczone w sieci w celu otwarcia strony dla innych osób. Explotaciones Amanay, S.L. nie gwarantuje przydatności tych linków, nie ponosi odpowiedzialności za treść lub usługi, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, ani za prawidłowe funkcjonowanie tych stron.

Explotaciones Amanay, S.L. nie jest odpowiedzialna za wirusy lub inne programy komputerowe, które uszkadzają lub mogą uszkodzić systemy lub sprzęt użytkowników korzystających z jej witryny lub innych witryn, do których dostęp uzyskano za pośrednictwem linków umieszczonych na tej witrynie.

7.- STOSOWANIE TECHNOLOGII „COOKIE”.

Witryna może wykorzystywać pliki „cookies” lub podobne technologie, które będą podlegać postanowieniom Polityki Cookies, dostępnej przez cały czas i respektujące poufność i prywatność użytkownika, stanowiącej integralną część niniejszej Informacji prawnej.

8.- NAWIGACJA.

Serwery internetowe mogą gromadzić dane niemożliwe do zidentyfikowania, które mogą obejmować adresy IP i inne dane, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Adres IP użytkownika będzie zapisywany w dziennikach dostępu automatycznie i wyłącznie w celu umożliwienia tranzytu przez Internet, ponieważ komputer użytkownika musi podać ten adres IP podczas przeglądania Internetu, aby można było nawiązać komunikację. Podobnie, adres IP może zostać wykorzystany do sporządzania statystyk, w sposób anonimowy, dotyczących liczby odwiedzających tę stronę internetową oraz ich pochodzenia, w sposób całkowicie przejrzysty dla nawigacji użytkownika.

9.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że cała zawartość i/lub wszelkie inne elementy strony internetowej są własnością Explotaciones Amanay, SL i zgadza się przestrzegać praw własności intelektualnej należących do Explotaciones Amanay, SL. Jakiekolwiek użycie strony internetowej lub jej zawartości musi być wyłącznie prywatne.

Zastrzega się, wyłącznie dla Explotaciones Amanay, S.L., jakiekolwiek inne użycie obejmujące kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, przekształcanie, publiczne udostępnianie lub jakiekolwiek inne podobne działania, całości lub części zawartości strony internetowej, tak aby żaden użytkownik nie mógł wykonać tych działań bez uprzedniej pisemnej zgody Explotaciones Amanay, SL.

10.- PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza Informacja prawna będzie interpretowana i regulowana zgodnie z prawem hiszpańskim. Explotaciones Amanay, S.L. i użytkownicy, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może mieć zastosowanie, podlegają sądom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika w odniesieniu do wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z dostępu do witryny lub korzystania z niej. W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, Explotaciones Amanay, S.L. i użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, poddają się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania Gran Tarajal.