POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej GDPR), ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca 2002 r., o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (dalej LSSI-CE) oraz ustawą organiczną 3/2018, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (dalej LOPDGDD), Explotaciones Amanay, S. L. gwarantuje ochronę i poufność danych osobowych wszelkiego rodzaju przekazywanych przez naszych klientów, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dostarczone dane będą traktowane zgodnie z warunkami ustalonymi w GDPR, w tym sensie Explotaciones Amanay, S.L. przyjęła poziomy ochrony wymagane przez prawo i zainstalowała wszystkie środki techniczne, którymi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich, wyeksponowane poniżej. Użytkownik musi być jednak świadomy, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

Odpowiedzialność za przetwarzanie

Nominał: Explotaciones Amanay, S.L.

CIF: B-35354471

Address: Avda, de la Constitución, 36

Telefon: 620820504

E-mail: reservas@viviendasamanay.com 

Cel przetwarzania danych

Wszystkie dane dostarczone przez naszych klientów i/lub odwiedzających stronę internetową Explotaciones Amanay, SL lub jej pracowników, zostaną włączone do rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, stworzonego i prowadzonego na odpowiedzialność Explotaciones Amanay, SL, niezbędnego do świadczenia usług wymaganych przez użytkowników lub do rozwiązywania pytań lub problemów zgłaszanych przez odwiedzających. Naszą zasadą nie jest tworzenie profili użytkowników naszych usług.

Legalność przetwarzania danych

Stosunek umowny: To ten, który ma zastosowanie, gdy użytkownik kupuje jeden z naszych produktów lub zawiera umowę na jedną z naszych usług.

Prawnie uzasadniony interes: Odpowiadanie na zapytania i skargi, które do nas kierujesz oraz zarządzanie windykacją należności.

Państwa zgoda: Jeśli jesteś użytkownikiem naszej strony internetowej, zaznaczając pole w formularzu kontaktowym, upoważniasz nas do wysyłania Ci niezbędnych wiadomości w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub prośbę o informacje.

Odbiorcy

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych nikomu, z wyjątkiem podmiotów publicznych lub prywatnych, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane osobowe w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Na przykład, prawo podatkowe wymaga od nas przekazywania Urzędowi Skarbowemu pewnych informacji o transakcjach gospodarczych przekraczających określoną kwotę.

W przypadku, gdy poza wyżej wymienionymi przypadkami będziemy musieli ujawnić dane osobowe użytkownika innym podmiotom, poprosimy go o uprzednią zgodę, korzystając z jasnych opcji, które pozwolą mu podjąć decyzję w tym zakresie.

Komunikacja

Nie będziemy dokonywać międzynarodowych transferów Twoich danych osobowych w żadnym ze wskazanych celów.

 

(UWAGA WEWNĘTRZNA: TEN PARAGRAF MUSI ZOSTAĆ ZMIENIONY PRZEZ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA REALIZACJĘ PRZELEWÓW MIĘDZYNARODOWYCH. ZALECAMY ZASIĘGNIĘCIE PORADY, JEŚLI NIE WIESZ, JAK PRAWIDŁOWO WPROWADZIĆ ZMIANY, ABY SPEŁNIĆ WYMOGI ROZPORZĄDZENIA)

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Określając odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem, a także nasze zobowiązania umowne, prawne i regulacyjne, wewnętrzne zasady przechowywania danych oraz nasze uzasadnione interesy biznesowe opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i Polityce plików cookie.

W tym sensie Explotaciones Amanay, S.L. zachowuje dane osobowe po zakończeniu relacji z użytkownikiem, odpowiednio zablokowane, w okresie przedawnienia działań, które mogą wynikać z relacji z daną osobą.

Po zablokowaniu, dane użytkownika nie będą dostępne dla Explotaciones Amanay, S.L. i nie będą przetwarzane, z wyjątkiem udostępnienia ich Administracji Publicznej, Sędziom i Sądom, w celu uwzględnienia ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z leczenia, jak również w celu realizacji i obrony roszczeń przed Hiszpańską Agencją Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach. Utrzymujemy ścisłe poziomy bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem lub ujawnieniem, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter i ryzyko, na jakie dane są narażone. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez użytkownika danych (w tym nazwy użytkownika i hasła) używanych na naszej stronie internetowej. Nasz personel przestrzega ścisłych standardów ochrony prywatności, a w przypadku zaangażowania osób trzecich do świadczenia usług pomocniczych wymagamy od nich przestrzegania tych samych standardów i pozwalamy im kontrolować ich przestrzeganie.

Prawa użytkownika

Informujemy, że użytkownik może korzystać z następujących praw:

Prawo dostępu do swoich danych osobowych, aby dowiedzieć się, które z nich są przetwarzane i jakie operacje przetwarzania są z nimi wykonywane;

Prawo do sprostowania nieprawdziwych danych osobowych;

Prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli jest to możliwe (np. na mocy przepisów prawa);

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dokładność, zgodność z prawem lub konieczność przetwarzania danych budzi wątpliwości; w takim przypadku możemy je zachować w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy podstawą prawną umożliwiającą nam ich przetwarzanie jest nasz prawnie uzasadniony interes. „Company_Name” przestanie przetwarzać Twoje dane, chyba że będzie miał uzasadniony interes lub będzie to niezbędne do obrony przed roszczeniami.

Prawo do przenoszenia danych, gdy podstawą prawną umożliwiającą nam ich przetwarzanie jest istnienie stosunku umownego lub Państwa zgoda.

Prawo do cofnięcia zgody udzielonej Explotaciones Amanay, S.L.

Aby skorzystać ze swoich praw, można to zrobić bezpłatnie i w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem Avda, de la Constitución, 36, załączając kopię dowodu tożsamości.

Ochrona praw

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały zlekceważone przez nasz podmiot, możesz złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, korzystając z jednego z następujących sposobów:

Strona elektroniczna: https://www.aepd.es

Poczta: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

Telefon: 901.100.099 i 912.663.517

Złożenie skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie jest wymagana pomoc adwokata lub radcy prawnego.

Aktualizacje

Explotaciones Amanay, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w celu dostosowania ich do nowych przepisów prawnych lub orzecznictwa, które mogą mieć wpływ na ich przestrzeganie.